Rätt böcker vid rätt tillfälle Ragulka förlag har som idé att tillhandahålla juridisk litteratur med god verkshöjd. Ragulka förlag förlägger även akademiska avhandlingar inom juridik från de ledande universiteten i Sverige.

Nyfiken på Ragulka förlag?

Kontakta oss: info@ragulka.se

Barn, migration och integration i en utmanande tid

Barn, migration och integration i en utmanande tid

I världen ser vi en historisk ökning av människor som lämnar sina hem på grund av väpnade konflikter, förföljelse eller fattigdom. Det ställer nya krav på bland annat Sveriges förmåga att ta emot och stödja de människor, inte minst barn och unga, som kommer till landet. Vi befinner oss också i en tid där migration och integration står högt på den politiska agendan och det finns en uppenbar risk att fakta blandas med åsikter. Det är därför viktigare än någonsin med forskning vars resultat och slutsatser kan stå stadigt i en polariserad debatt.

I den här boken presenteras sex forskningsprojekt som drivs inom ramen för en satsning på temat barn, migration och integration på Stockholms universitet. Alla undersöker olika utmaningar som barn och unga som söker skydd och ett bättre liv i Sverige möter.

Några av bokens kapitel visar på allvarliga integrationsproblem och att det svenska samhället inte lever upp till rättsstatsideal och principer om likabehandling och icke-diskriminering. Andra kapitel analyserar vilken roll samhällsaktörer som skolan, idrottsrörelsen och sjukvården spelar för att underlätta för barn och unga som är nya i Sverige. Syftet med boken är ytterst att skapa förutsättningar för samhället att på ett bättre sätt möta den utmanande tid vi tillsammans står inför.

Omfång: 175 sidor
Typ av verk: häftad
Pris: 189 kr inkl. moms (178 kr exkl. moms)
Utgiven: 2019
Författare: Karin Helander (red.), Pernilla Leviner (red.)
ISBN: 978-91-85333-97-4
Beställningar: order@bokorder.se

Kritiskt tänkande inom Europarätten

Kritiskt tänkande inom Europarätten

Sex reflekterande artiklar

Europarätten har fått ett stort genomslag och intar numera en central roll i de nationella rättsordningarna. Detta tack vare medlemsstaternas och de nationella domstolarnas övervägande acceptans av europarätten trots att den griper in, påverkar, förändrar, tar över och i vissa fall till och med underkänner nationell rätt. Acceptansen är dock inte ovillkorlig utan europa rätten bygger på en levande dialog; ett kritiskt utbyte av tankar.

Avsikten med boken Kritiskt tänkande inom europarätten är att den ska, tillsammans med en huvudbok i europarätt och väl anpassade seminarieövningar, refl ektera över de underliggande rättsliga spänningsfälten och utmaningarna som EU ständigt står inför. Boken utgör på så vis ett steg på vägen för juridikstuderande till ett självständigt kritiskt förhållningssätt till europarätten.

Omfång: 106 sidor
Typ av verk: häftad
Pris: 191 kr inkl. moms (180 kr exkl. moms)
Utgiven: 2018
Författare: Jaan Paju (red.), Helene Andersson, Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Ulf Bernitz, Claes Granmar & Björn Lundqvist
ISBN: 978-91-85333-79-0
Beställningar: order@bokorder.se

Legal Implications of Data Mining

Transparency in the Future

Swedish openness in 250 years

Transparency and public access to information work as a check on the exercise of power and the existence of corruption. In Sweden the constitutional right of access to documents is justified precisely by its contribution to democracy, the rule of law and efficiency in the public administration. The wide access to information in today’s world also makes possible the publication of personal information about individuals’ private life in an unprecedented way. Does this mean that the relative importance of the protection of privacy has to be strengthened at the cost of access to information? What will be the impact of the developing information and communication technology on access to information? The right of access to documents has traditionally been discussed on the level of domestic administration but when public administration is internationalised the issue of access to documents makes itself felt also with respect to international institutions. Will the right of access to information be realised with respect to international institutions and international administrative networks? If yes, or no, with what consequences?

In this book we have gathered an international group of prominent legal scholars who analyse transparency from a number of different angles in time and space. The papers were first presented at a colloquium at the Faculty of Law, Uppsala University in October 2016, in order to celebrate the 250 year anniversary of the Swedish Freedom of the Press Act.

Omfång: 353 sidor
Typ av verk: häftad
Pris: 482 kr inkl. moms (455 kr exkl. moms)
Utgiven: 2017
Författare: Anna-Sara Lind, Jane Reichel och Inger Österdahl (eds.)
ISBN: 978-91-85333-75-2
Beställningar: order@bokorder.se

Legal Implications of Data Mining

Legal Implications of Data Mining

Assessing the European Union’s Data Protection Principles in Light of the United States Government’s National Intelligence Data Mining Practices

This dissertation addresses some of the data protection challenges that have arisen from globalization, technological progress, terrorism and seamless cross-border flows of personal data. The focus of the thesis is to examine ways to protect the personal data of European citizens, which may be collected by communications service providers such as Google and Facebook, transferred to the US Government and data mined within the context of American national intelligence surveillance programs. The work explores the technology of data mining and examines whether there are sufficient guarantees under American law for the rights of non-US persons when it comes to applying this technology in the national-security context.

Liane Colonna is a researcher at the Swedish Law and Informatics Research Institute (IRI). She is also a member of the New York Bar and holds a Master of Laws degree in European law from Stockholm University.

Omfång: 472 sidor
Typ av verk: inbunden
Pris: 620 kr inkl. moms (585 kr exkl. moms)
Utgiven: 2016
Författare: Liane Colonna
ISBN: 978-91-85333-69-1
Beställningar: order@bokorder.se

Suveränitetserosion?

Suveränitetserosion?

Om EU-rättens påverkan på nationella sociala trygghetsmodeller; särskilt Sverige

Frågan som avhandlingen Suveränitetserosion? ställer, är om den fortsatta utvecklingen på socialförsäkringens område ska vara för EU att lagstifta om eller om den, som den till övervägande del varit de senaste femtio åren, ska fortsätta utvecklas av EU-domstolen.

Avhandlingen Suveränitetserosion? visar mot bakgrund av rättspraxis hur medlemsstaternas nationella socialförsäkringar påverkas av EU:s inre marknad, av ett unionsmedborgarskap med en rätt att fritt röra sig och av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Avhandlingen ger läsaren en djupare förståelse till den omorientering av de nationella socialförsäkringarna som skett och sker.

Jaan Paju är jur kand (Uppsala), LLM (KCL) samt redaktör för Europarättslig Tidskrift. Suveränitetserosion? är hans avhandling i Europeisk integrationsrätt.

Omfång: 492 sidor
Typ av verk: inbunden
Pris: 620 kr inkl. moms (585 kr exkl. moms)
Utgiven: 2015
Författare: Jaan Paju
ISBN: 978-91-85333-64-6
Beställningar: order@bokorder.se